Gustav Wied: Dansemus (1905)
 
"Lyset i Salen dæmpes; Tæppet glider op; og alle Ansigter vender sig mod Scenen …
– – –
Midt paa anden Række i første Parket sidder Sigvard Hammelev og Komediens Svigerfader, Margarineagent Sofus Hansen.
De taler ikke. Hammelev har et Par Gange forsøgt at konversere; men Agenten har rystet afvisende paa Hovedet, – han er i Kjole og Hvidt og fuld af Højtidelighed og Ærefrygt. Ved hver Aktslutning hamrer han Hænderne sammen som to Banketræer, og paa hans Pande staar den kolde Betagelsens Sved. Han stirrer fjendsk rundt paa de omkringsiddende, og er der én der ikke klapper, svulmer hans Bryst af Harme. – Han lever fuldstændig med i Handlingen oppe paa Scenen; undertiden er han ved at blande sig i Samtalen. Da det begynder at se broget ud for den unge Maler, der mere og mere drages mod Enkens Rigdom og synes at glemme Hustru og Børn, griber han uvilkaarlig Hammelev i Armen og stønner. – Og da Helten i sidste Akt belaver sig paa at forlade Hus og Hjem, bliver Sofus Hansen hvid som et Lagen i sit Ansigt og er ikke langt fra at protestere. – Men da Situationen lykkeligt vender sig, og Torben Hjelm i allersidste Scene staar omgivet af Dagny og Børnene og priser Hjemmets Hygge i Modsætning til Selskabslivets Elegance, da triller der to store Rørelsens Taarer ned ad Agent Hansens gamle Kinder …
Han véd meget vel, at det hele Skuespil er Løgn, og at Sagen i Virkeligheden har faaet akkurat det modsatte Forløb … Men det er jo netop det store ved dette Digterværk! Det er jo netop det, der gør hans Ekssvigersøn til den kolossale Digter, han er! Poesiens Opgave er jo netop at blæse Virkeligheden et Stykke og løfte Menneskenes Børn højt over Jordelivets Smuds og Søle og lige lukt ind i de straalende Idealers hovedrengjorte Himmel! …
Og da Tæppet falder for sidste Akt, og Publikum klapper det op og op igen, bestiger Margarine-Hansen i sit Hjertes Henrivelse det røde Plysses Stolesæde, basker med Armene og skriger mod Lysekronen:
 
Længe leve vor store Digter Albert Halling!
 
Og Folket jubler …"

Gustav Wied: 'Dansemus' i Gustav Wied Mindeudgave, bd. V.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1920.
(p. 446)
Claudius Wilkens: Nationalideens Gyldighed (1866)
 
"Naar en Idee saaledes grebet et Folk, at den afspeiler sig i alle dets Livsformer, de indre som de ydre, er den af væsentlig Betydning for det Liv, og enhver Uklarhed og Dunkelhed angaende dens Væsen er en Hemmelse i Folkelivet, thi Liv og Klarhed maa følges ad. Med sit Indtog i Verdenshistorien er Nationalitetsideen ogsaa bleven en virksom Magt i det danske Folks seneste Udvikling. Men den er ednnu paa sit første Stadium, da den kæmper i Gjæring, i indre Splid og Uro, da klar Bevidsthed ikke sætter sit Maal, men selv er det Maal, hvorefter Folket i ydre Trængsel og indre Frygt sukker og stræber for at finde sig selv. Nationalitetsideen gjør sig gjældende som Folkets Sjæl, men derfor er Lys og Bestemthed angaaende den et Livsspørgsmaal, thi uden aandelig Klarhed er Livet uden Kraft."

Claudius Wilkens: Nationalideens Gyldighed.
Karl Schønbergs Forlag, 1866.
(p. 5)
Ole Wivel: Skabelsen – et digt om Guds elskværdighed (1981)
 
"Vi kunne måske sige, uden at de
æstetisk nærtagende sukker højlydt
eller kommer med en sorgfuld irettesættelse,
at Gud gik usynligt forbi og ordet blev kød,
anonymt og forgængeligt, ude bag ved
beværtningsruden mens de nævnte lydhøre
digtende personer deler endnu en flaske og
varsomt vurderer en debutant.
De skænker op, ser frem for sig, fornemmer
tidens gang i tidens sprog
og slukker cigaretten før de selv går
og skumringen falder på eller
stjernene kommer frem over Rådhuspladsen
hvor ingen ser dem for lysreklamer.
Her spærrer det af-os-frembragte
igen for det før-os-værende,
det skabte vi undres over, men ikke forstår."

Ole Wivel: Skabelsen – et digt om Guds elskværdighed.
Gyldendal, 1981.
(p. 16)
Jacob Worm: Delicate Damers Naturlige Contrafait (1672)
 
"Hvo deylig Sigis skal, hun tred-ve Ting skal have
Thi saa vaar Helena, den himmel-satte gave,
Een Pige have skal tre Sorte og tre Hviide,
Tre Røde Som at hver vel hos sig Selv kand viide,
Tre lange ting hun og skal eye med tre stakked
Tre tykke tin at hun skal ikke vorde Lakked
Tre tynde ting, og tre vel Snevre, Ja tre breede,
Tre Smaa ting at hun ej skal vorde blant de leede.
 
Forklaring.
Een Hviid Huud, et hviit Haar, og Elphen-hvide tænder
To Soorte øyne mand paa hende ogsaa kiender,
Den Jomfrue-urte-lund skal soort paa blomster være
To soorte yøne-bryn hun have skal med Ære,
Kindbakker, lipper, Samt og Negle-Rødd skal glantze,
Ret som een Roose blant de urter virket krantze
Paa Kroppen liidet lang, hun hâr haarlokke lange
Langaktig Hænder hun skal af Naturen fange
To stakked ører, og to kiønne satkked fødder,
Forinden Lipperne de stakked tænder møder,
Hun er begaved med et bret bryst breede balder,
For nær hin anden ej de øyne-bryne falder,
Hun hâr een Snever Mund, og Snevr een Jomfry nusken
At mand ej skal for Snart igiennem smutte busken,
Det er og yndeligt, at være Snevr i midde,
Ret som een Spit zRood og een nys afskaaren vidde,
De Lipper som i Krat Langt under navlen findis
Skal smuct udtrudde frem, go om Jeg ret kand mindis,
Naturen Hofterne skal trind og rund bestikke,
Med Rumpen maae Hen ey uhøflig gaa' at vrikke
Hun finger haver nært, subtil haar skiære lipper
Een Liiden Næse, Samt Smaa nætte Bryste tipper,
Oeverst skal hovedet ey stoort og groft udtrunde,
Mand ellers tænkte at Hun vanskabt være Kunde,
Hvo som da Saa er skabt, hun er et Mester stykke
Og den som hende faaer, hand prise maa sin lykke."

Jacob Worm: 'Delicate Damers Naturlige Contrafait' i Skrifter, bd. IV.
C.A. Reitzel, 1994.
(pp. 19-20)
Johannes Wulff: Kosmiske Sange (1928)
 
"Det gode danske Rugbrød!
hvor det forsøder Livets Mening.
En sejg og nordisk Kraft
forlener det med Voldsomhed i Smagen.
Vort Dagsværk glad vi ender
og ser med Jubel
Skorpens brune Panser
og alt det klare sprøde skære,
som mellem vore Tænder bliver blødt.
Du smager bedre end de tyske Semler,
som kun er camoufleret Franskbrød.
De har dig ikke andre Steder her paa Jorden.
Vi savner dig ulykkeligt,
naar vi paa Langfærd bliver sultne.
De danske Marker under Høstens Himmel,
dem minder du mig om.
Du kommer jo dog ogsaa op af Mulden
med mystisk Saft fra Jordens Spisekammer."

Johannes Wulff: Kosmiske Sange.
Woel's Forlag, 1928.
('Det danske Rugbrød', p. 21)
V ← Forrige side Op ↑ Næste side → X